دنیای حقیقی

به نظر من انسانها در ارائه تصوراتشان به دیگران صادق نیستند .   چرا ؟ به دهها دلیل : نیاز مادی " نیاز معنوی ( عشقی )"نیز عاطفی و......

راستی چه می شد که مردم با هم دیگر راست و  و رو راست بودند.   خودتان قضاوت کنید .هنگامی که با کسی برخورد می کنید دوست دارید حرف راست از وی بشنوید یا دروغ و سخنان واهی .دوست دارید وقتی با فردی معامله یا حتی .. می کنید طرف به تعهدات خود عمل کند یا در اولین فرصت از زیر گفته هایش در برود . قطعا افراد در مراوداتشان اصلا دوست ندارند با افراد دروغگو و دجال برخورد داشته باشند.

هدفم از این مقدمه این است که کمال و پیشرفت انسان در صداقت است و بس . حالا مردمان این پیشرفت را چگونه تفسیر می کنند حرفی دیگر است .حتی در سیاست که بقول معروف بی پدر و مادر است مردم سیاسیون راسگو را دوست دارند . تاریخ این را ثابت کرده است .رهبران راستگو اگر هم در زمانی اشتباهی کرده اند وانگاه به ان اقرار کرده باشند در قلب مردم خویش جاودانه بوده و خواهند بود.

 دروغ و گزافه گویی با اشتباه خصوصا با اقرار به ان  ( اشتباه )امری کاملا متفاوت است . همگان می دانند که هیچکس مصون از اشتباه نیست .

خلاصه ادمیان باید ( به عقیده من ) در گفتمان بین هم سعی در صداقت داشته باشند . تا روابط سالم رواج کند وانسان در این اندک زمان حیات خویش از لذت این خهان بهره وافی ببرد.وحقیقتا در بعضی از مکاتب نیز به غیر این چیزی نست .

خوبی و بدی  " خیر و شر " سیاهی و سپیدی "و اخرش راستی و دروغی ...

موفق باشید . یورقون

 

/ 0 نظر / 7 بازدید