خبیری امد ...

خبری امد ......که خوشم امد ...

راستش از وقتی که ان وبلاگ نویس جوان جوانمرگ شد....."غمگین بودم .نه زیاد  از مرگش نه!!!  از  اینکه کسی جوابگو نبود ....و این خیلی بد است .ولی امروز که شنیدم مسئولی برکنار گشته کمی سبک شدم ......

وقتی در کشور کار بدی رخ می دهدبه هر دلیل!!!!! باید  کسی باشد که جوابگو بوده و علت را توضیح دهد .و باید متخلفان به سزا برسد .همچون بسیار کشورها ....به خدا"""" از که از  عظمت کسی هم کم نمی شود .و این کار ( بر عهده گرفتن مسئولیت )کاری بسیار بزرگ است .و موجب ارامش که نه !!!!ولی از هیچ بهتر است .کشور قانون دارد ...بد هم که باشد از بی قانونی بهتر است .اگر کسی در این دنیای مجازی خلافی کند !!!!! قانونش را مجری باید اجرا کند .نه اینکه ابروی ملتی بدینسان در جهان زیر سوال رود .من بر این باورم ..

 

/ 0 نظر / 9 بازدید