خاور میانه تب دارد

خاور میانه .....زمان دیگری راطی می کند. و تب دارد.

حکومتهایی دیگر سر در می اورند.دیکتاتورها که روزی محبوب همین مردم بودند هر یک به نوعی می روند.هر یک به نوعی .......

اینده چه خواهد بود هیچ کس نمی داند.ولی به عقیده من این بسته به مردمش دارد.ایا انها این بهار را پاس خواهند داشت ؟ارزو دارم داشته باشند. ارزو دارم که دیگر کسی به خاطر خواسته هایش و همچنین اندیشه هایش و در اخر افکارش و ایمان و دینش کتک و شکنجه نشود .

ایا اکثریتی که به ظاهر سر کار می ایند حقوق اقلیتش را مورد توجه خواهند داشت ؟

توجه کنید این اصل مهمی است که غالبا در هنگامه پیروزی گروهی که اکثریت را دارند رعایت نمی شود .در المان نازی و ایتالیای موسیلینی و.......حکومتها بر اکثریت بنا نهاده شد.ولی بعدا اقلیت را نادیده گرفتندو سپس از دل همین اکثریت گروهی پیدا شد تمامیت خواه که باز دوباره بقیه اکثریت را نادیده گرفت و شد ان چه دیدیم.

در هر حال زمان حساسی است در این خاور میانه قوجامان (پیر )

/ 0 نظر / 11 بازدید