کذشته برهیزکار و اینده کنهکار

در یکی از از صفحات فیس بوک جملهای دیدم به این مضموم :هر برهیزکار کذشتهای دارد و کناهکار اینده ای زود قضاوت نکنیم . جمله اش زیبا بود

قبل از هر جیز این را بکم که سنجش اعمال ادمی به عقیده من بدست هیج کس نیست بدین معنی که ادمی  ترازویی برای این کار ندارد  که این کار بد است و این نه .

من هم عقیده دارم انسان بلافاصله کنهکار یا مجرم یا هر جی اسمش را می کذارند نمی شود .این انسانهایی اعم از مرد و زن که در دوربرتان می بینید روزکارانی  ( خانواده و یا غیر ) ادمهایی سالمی بودند .

اکر کیف مدرسه کودکی را مادرش هر روز جک کند و اکر وسیله  اضافه ای را ببیند به ارامی توضیح بخواهد از کودک و یا اکر دیر رسیدن نوجوانی را بدر و مادر بیکر باشند و یا مواضب خانواده نوبای که به تازکی با کرفته( بدون ایجاد شبهه دخالت )باشند این نابسامانیهای شخصیتی و خانوادکی ایجاد نی شود .هر موردی که اتفاق می افتد عقبه ای دارد که مولد ان است .لذت کناه و یا خلاف  هم که برای خودش عالمی دارد .که این به یک باره ایجاد نمی شود مرور زمان قبه   ان   را از میان برمی داردخصوصا اکر جاشنی دلیل هم برایش بتراشیم .

/ 0 نظر / 10 بازدید