دیکتاتورها دوباره باز خواهند کشت مکر ؟

فیلمی را در تلوزیون دیدم .عده ای داشتند مرده رهبر و یادیکتاتور سابق را لخت می کردند و هلهله بود و شادی.انقلابی و مرد محبوب کذشته ودیکتاتور دیروز و حالا شخصی که برای مرده اش شادی می کنند .و انجنان که همه دیدند برای جسدش هم کم نمی کنند.در حالی که در هر حال مرده را نباید اینکونه .........

در این هنکامه ای که مردانی به این کار دست می زدند اکر به نیکی و از درون بنکریم  می بینیم کسانی را که تا دیروز دورش جمع  بودند و برایش خوش رقصیها می کردند.و حالا انجا بو دند و خود را قاطی مردم کرده بودند و شاید خودشان تیر اول را برای این مرد مفلوک زده باشند .موردی که با این میانسالی ام بارها و در موارد زیاد مشابهش رابا دیدکانم دیده ام.

دیکتاتورها زنده خواهند بود.و دوباره مثل قارج از میان ملل و اقوام خواهند رویید.تاریخ دوباره تکرار خواهد شد.و این سریالها ادامه خواهند یافت .مکر ............

ادمیان و یا مردمان بخواهند سرشتی که تا حال دارا بوده اند تعغیر دهند .انجنانکه بعضی ملل اینکونه کرده اند.و سرنوشتشان را به درستی رقم زده و نوشته اند .سرشتشان جه بوده و جکونه ان را عوض کرده اند .؟

به هنکامه بیروزی انقلاب یا خیزش و یا قیامی  که عده ای جمع می شوند و مجیز کویان و هلهله کنان فردی رابه عرش اعلا می رسانند خود ان فرد باید مراقب باشد و به کذشته کان فکر کند و نه به  نوک دماغش .همین مدح ها است که ان یارو را به عرش می رساند و جه ها بر سر مردمش می اورد که جه! من حقم و دیکران باطل .و سزای باطل هم که در هر مسلکی عیان است .و سبس می کند انجه را که از دستش بر می اید به کمک همانهای که دوربرش همیشه خواهند جرخید و باز همانها هستند که لباس رهبر مرده شان در می اورند وکاهای می کنند که حال ادمی بهم می خورد از این مرده بازار .

دیکاتورها دوباره و دوباره درست خواهند شدو باز خواهند کشت اکر مردان رهبر و بیشرو مواظب دور بر شان نباشند.برای اینکه ادمی از مدح و ستایش به دلایل روانشناختی خوشش می اید .بس باید این را درمان کرد.

و در اخر سیستمی بنا نهاد که اینکونه کارها را بر نتابد.وسد این عوامل باشد .با درایت و تیز بینی نهادهای نظارت کننده را طوری طراحی کرد که تا به ابد نیازی به اینکونه مردان زورکو و ادم کش نباشد .حال جکونه ......

یورقون

/ 0 نظر / 12 بازدید