طالبان و دلارهای نفتی

قریب به ده سال لشکر کشی به کشوری مانند افقانستان و ادامه ان تحولی در توانایی و یا به عبارتی دیگر میل به برقراری کشوری با ثبات از طرف  غرب در ان منظقه در اذهان خیلی از مردم منجمله خودم ایجاد کرده.

خبر یک جمله بود :باراک اویاما در نیمه های شب و در ساعاتی محدود و خارج از دیده خبرنگاران خودی و غیر خودی سفری به ان کشور کرد و ملاقاتی باز پنهانی با رئیس جمهور کرزای .حال قصدش چه بوده کار ندارم .کیفیت اش مورد من است .

بعد از این همه سال امنییتی که اورده اند ثمره اش را دیدیم .تازه بعد از اطلاع برادران ناراضی طالب(اصطلاح کرزای )کابل ساعاتی در اتشبار سنگین سوخت .

یک معادله یک مجهولی را تمام دولتمردان غرب در این مورد افغانستان نمی خواهندو یا نمی توانند حل کنند .من با این سواد الکن راه حلی نشان می دهم تا هرچه .....

اگر برادر طالب ناراضی را دنبال کنی خرجش و هزینه ای که سبب شده ان ایدولوژی در وجودش شکل گیرد به مدارس وهابی پاکستانی که برای خودش اکسفوردی است می رسی.و باز دنبالش کنی به شیوخ سنگین وزن منظقه و دلارهایی که برای خرجشان جای پیدا نمی کنندو ....

پس راه حل خیلی ساده است. غرب عوض تحریم نفتی ایران اگر چند صباحی ان شیوخی که هوس پدر خواندگی منطقه را در سر می پرورانند تحریم نفتی بکنند این مسائل حل می شود .ولی ان هم که که  به دلیل وابستگی غرب به نفت لاممکن است .پس چه باید کرد ؟

با تمام این گفته ها موردی که عیان است این است که صاحب ان دلارهای نفتی در حقیقت اعراب و یا فروشندگان و یا تاراج دهندگان این بهای الهی نیستند .......پس پیدا کنید پرتقال فروش را !

یورقون

 

/ 0 نظر / 8 بازدید