کوه نورددان بخوانند .....

امروز عصر هوای کوه به سرم زد .و سوی کوه زیبای شهرمان شدم . در پناهگاهش که محلی است برای پاتوق کوهنوردان پوستری از یکی از کوهنوردان بزرگ شهر و کشور و شاید هم جهان را دیدم . پوستری بود پر از قلل بالای هشت هزار که چشم هر کوهنرودی را خیره می کرد و و اقعا تحسین بر انگیز بود .اورست " لوتوس "نانگا "و.....خیلی خوشم امد .......ولی با تاسف  هر چه چشم گرداندم هیچ یک از قلل کشورمان عزیزمان را برای نمونه در ان پوستر  ندیدم ... قله های که این کوهنورد بزرگ  و امثال وی در انجا پرورش یافته و انچنان گشته ....!!!!عیب است...  درست است که پرچم کشور در هر قله ای در دست دارد ولی ای کاش از سر قدردانی و تشویق سایر کوهنوردان " عکس یکی از قلل وطنمان که اموزشگاه و پرورش دهنده ااین مرد بزرگ می باشد در گوشه ای از این پوستر تبلیغاتی می بود . یا عکسی از کوهنورد بزرگ و مردمی شهر حسین حراستی که جانش را در همان کوهها از برای دوستش و همنوردش داد  ......چه می شد ؟مانند عکس همان شرپایی که به حق در ان پوستر جا دارد .... چرا  چنینیم ......

ولی یاد اور باشم که در این دیار پهلوانان مردمی  به یاد می مانند نه قهرمانان .....

یورقون 

/ 0 نظر / 9 بازدید