خرافقات

یکی از مردان محله ما دو سه روز پیش فوت کرد . خدا رحمت کند ادم بی ازاری بود .ولی شلغش یا ممر درامدش فال چی گری یا فال بین بود .

نمی دانم در طول عمرش فال چند زن و مرد را پیشگویی کرده بود.

چند زن را خوشحال کرده بود و امیدوار وچقدر بی انکه عرقی از پیشانی ریخته باشد کسب مال کرده بود.

ولی انچه عیان است خرافات در رگ و ریشه ادمی خصوصا مشرق زمیها به دلایلی ریشه دوانده و جا خوش کرده است . انسانهای عملگرا هیچوقت سرنوشت خودشانرا به دست اینگونه مسائل نمی دهند .اگر مخالف حرفم هستید نیم نگاهی به پیشرفت جوامع متعالی از نظر تکنولژی بکنید.

جالب است این کشورها ( پیشرفته ) برای چپاول سایر ممالک دست به رواج خرافات و سایر مسائل موهوم به صورت سیستماتیک می کنند. دایی جان ناپلونی فکر نمی کنم ولی دوستان به این مسائل قدری بیندیشید.

علم وقوانین و چیزهای بدرد بخور نیوتن را برداشته اندوبرای خود دنیای پیشرفته ای ساخته اندوبازگشت قوم یهود به سرزمین فلسطین را از دست نوشته های ( منصوب ) موهون وی را که بعد از سالها پیدا  کرده اند و به اصطلاح کشف رمز می کنند ومی گویند که وی اینها را از انجیل استخراج کرده بود .

اقا برای این مردم دنبال محل هستید ؟ رک  پوست کنده هر مردمی حق حیات دارد ولی نه به تار ومار کردن مردمی دیگر.وگذاشتن زخمی که حالا حالا درمانش ناپیدا است . ....

تازه برای توجیه این کارهایتان هم یقه نیوتون را گرفته ایدکه اری وی چنین پیشبینی کرده بودو چنان. (اشاره به کشف رمز از انجیل در مورد سرزمین موعود توسط نیوتن )

 مما لک غربی مثال ان فالچی محله ما می ماند که با هوچی گری  مردمی راصاحب خانه وزندگی کردند وچه بسا زندگی ها و تمدنهای زیادی را از هم پاشیدند.وان را به حساب پیشگویها گذاشتند. عجب

حال :اقا برویم دنبال نان که خربزه اب است

یورقون

/ 0 نظر / 9 بازدید