'گمشو مرد

خبر تازه بود . علی عبدلله صالح برگشته مثل برگ مردمش را بر زمین می ریزد.

جالب است نه ؟در کشور مادر خوانده اش عربستان انچه را که نیاموخته بود یادش دادند.مثلا کشتار در نماز و تشعیع جنازه و غیره..

گمشو مردک ..اخر تا کی می خواهی با کشتن به حکومت داریت ادامه بدهی حاشا به غیرت ان رئیس بی غیرتت  ( فهد شریف ).مگر نمی بینی دوستانتت را در سایر کشورهای عربی ....

اای از این مشرق زمین و رهبرانش .مثلی در تر کی داریم مبنی یر این که : تا پشت یارو نه واستادی حالیش نمی شود که .....

گمشو مردک ..........

/ 0 نظر / 11 بازدید