کیک و در خواست رای

راستش از اول هم بر این عقیده ام که ادمی برای خودش باید بنویسدیاابراز عقیده کند.نه برای اینکه کسی خوشش بیاید یانه

ولی اگر کسی هم نوشته کس دیگر را می خواند با عمق بخواند .و اگر می خواهد چیزی بفروشد و یا از این طریق تجارت کند با نوشته و عقیده مردم بازی نکند.

بعضی وقتها که کامنتی می بینم با شور و احساس خوبی به سراغش می روم و و قتی  مشاهده می کنم که یارو کرم ......می فرشد کمی یاس سراغم می اید .نه اینکه نباید مردم تجارت کند .... نه برای اینکه هر سخن مکانی دارد ...

بگذریم .ایام انتخابات است و شهر کم و بیش حال و هوای متفاوت به خود گرفته.و این نه تنها چیز بدی نیست بلکه از نظر من جالب است و سر انجام این کارها در هر حال مثبت است و در اخر موجب پیشرفت ملتها شده و خواهد شد .

داشتم امروز صبح به محل کارم می رفتم که فردی را دیدم که زیر لب غر و حتی کمی بدتر ....می دهد .گفتم چی شده اقا ؟بلافاصله خودروی را نشان داد گفت !یارو کیک پخش می کند و بروشور تبلیغ کاندیدایی .

کمی متاثر شدم که بعد از سی ان سال تحول رای دادن هنوز هم برای رای جمع کردن به کاری بیهوده و زننده دست می زنند.

ولی راستش هر چی که باشد مردم به این موارد فکر می کنند و این مثبت است . اگر ما ها به سرنوشتمان حساس باشیم دیر یا زود به سوی پیشرفت و تعالی گام خواهیم نهاد .سرنوشتمان به دست خودمان است و بس .

/ 0 نظر / 4 بازدید