بحرین

لازم نیست دمکراسی را برای شما من هم معنی کنم .

ولی برای مقدمه لازم است .دمکراسی حکومت مردم است بر مردم .مردمی که رای می ریزند که کروهی را انخواب کنند و انها به نیابت از همه ! دقت کنید از همه ! کشور را به درستی اداره و حقوق اقلیتی که حتی به انتخواب شده ها رای نداده اند به رسمیت بشناسد .

یعنی این نیست که کسانی که رای بیشتر اورده اند هر جه خواستند بر سر اقشار مختلف بیاورندکه جه ؟ما رای مان بیشتر است .

این مسائل در کشوریست که در ان برای هر انتخوابی باید رای داد .ولی در ممالکی که از راس رای وجود ندارد و حکمت موروثی ان هم به نوعی خاص من دراوردی مثل این شیخ نشینها و از همه مهمتر بحرین عزیز است که زمانی وصله این مرز و بوم بود وضع فرق می کند .

عده ای در راس قدرت است که دائیه اسلام دارد ان هم اهل سنت عزیز.مردم شیعه اش  که به هر دلیل معترض به حکومت داران هستند به ان وضع اسفناک سرکوب می کنند .به کدامین دلیل و به جه حقی ؟

حتی اکر اکثریت باشی که نیستی !حق ان اقدامات خشونت بار را نداری .

حال اکر ترس این را داری که شیعیان به بنا به بهار عربی به حکومت برسند خوب برسند به کسی جه مربوط

یا ترس دولت امریکا از ناوکان جهارم است خودش بداند با قشونش که جه کار کند

/ 0 نظر / 10 بازدید