خرافات 2

اگر امروزه از کسی بپرسید که ژاپن از نظر پیشرفت چه گونه است نگاهی به شما می کند که ..... ( عاقل اندر ...) حالا این را داشته باشید.

حدود صدو پنجاه یا کمی بیشتر فردی که دایه ائین غیری بجز زمان خویش را داشت در مسیر تبعید دولت زمان خویش در یکی از شهرهای ازربایجان قصد حمام می کند . مردم واله اب و چرک اب حمام وی را می خودند و تبرک می کردند.راستش هنگامی که این موضوع را در کتب تاریخ می خواندم برایم کمی غیر واقع  امد.وصادقانه بگویم باور نکردم . فارق از ادعاهای فرد مذبور که کاری به ان ندارم مردم خویش را در شان همچون خرافاتی نمی دانستم .

حالا بعد از این همه سال وبعد از کلی پیشرفت ان هم در کشوری مثل ژاپن ائینی ( ائین ائوم ) پیدا گردیده که مردم واله اش انچه می کنند که پیش از این در جاهای دیگر می کردند.و می کنند و می کشند .....

اگر نگاه تیزی داشته باشیم ودر این موضوع دقت کنیم در سایر نقاط جهان این چنین مسائلی پیدا می شود .از ان سر دنیا یعنی امریکا گرفته ( فرقه داودیه و... ) تا اروپا ,اسیا , قاره هند ( که قربونش برم ) تاان طرف  ژاپن ( فرقه ائوم ) .راستی موضوع چیست ؟جدی می گویم از هرکسی که علاقه مند موضوع می باشد در خواست کمک دارم .یاران و سربازان حسن صباغ را  حشاشین می گفتند.ما که ندیده ایم نویسنده گان غربی علت فرمانبرداری سربازان وی را ان گونه در تاریخ درج کرده اند. ولی حالا چی ؟  بمب گذاران انتحاری  را چگونه عرض یابی می کنند ؟. انان که می کشند زن و بچه مردم را و خود را در صف بهشت می بینند.

و از این طرف ویران می کنند کشوری را که برایتان دمکراسی و ازادی خواهیم اورد. دوستان به نعل و به میخ نمی زنم ولی وقتی لرزش از ترس ان کودک ژاپنی یا ویتنامی را که در تلوزیون در هنگام بمباران چندین بار دیده ام بیادم می افتد حالم از این حرفها بهم می خورد. چون که  من خودم جنگ و بمبارام را دیده و چشید ه ام .و حال ان کودک نازنین را با تمام سلولهایم درک می کنم .

کمی از بحث منحرف شدیم اری داشتیم از خرافات این حرفها می گفتم چگونه می شود که کسانی ان گونه بر دیگر مردمان تاثیر بگذارند که می بینیم ایا باید به مقابله برخیزیم یا ما هم برای منافع خودمان که شده وارد معرکه شده و....

باید اندیشید .....

یورقون

/ 0 نظر / 12 بازدید